CHỨNG NHẬN TÚI NI LÔNG THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG do Bộ Tài Nguyên & Môi Trường cấp.

Chứng nhận tự phân hủy sinh học do tập đoàn Symphony Environmental LTD cấp.

Chứng nhận tự phân hủy sinh học do tập đoàn EPI Environmental Products INC cấp.

Chứng nhận tự phân hủy sinh học P-Life.

Chứng nhận tự phân hủy do tập đoàn Wells Plastic cấp.

Giấy chứng nhận GIMEX II có đủ chuyên môn và thiết bị cần thiết để sản xuất túi tự huỷ sinh học

sử dụng hạt phụ gia tự hủy sinh học Reverte của Công ty Wells Plastic – Anh Quốc.

Túi nylon sử dụng chất phụ gia Reverte với khả năng tự phân hủy sinh học trong môi trường và thời gian phân hủy sinh học là từ 1-2 năm,

tùy vào điều kiện nhiệt độ, độ ẩm của môi trường đất và ánh sáng mặt trời.

Giấy xác nhận túi có khả năng tự phân huỷ trên 60% trong vòng 2 năm
được xác nhận bởi Bộ Tài Nguyên & Môi Trường.

Giấy chứng nhận đáp ứng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015
được cấp bởi Tổ Chức Chứng Nhận Và Giám Định Quốc Tế Isocert.

Hình ảnh mô tả quá trình tự phân hủy sinh học của túi GIMEX II